PUNKT KONSULTACYJNY

PUNKT KONSULTACYJNY

PROGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO ds. NAUCZANIA NTEGRACYJNEGO

przy Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku

Punkt Konsultacyjny do spraw Nauczania Integracyjnego powołany 10 XII 1998r.

(ks.prot.nr 20 Protokół nr 4 1998/1999)

CELE I ZADANIA

Głównym celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest czynny udział szkoły w rozwoju edukacji integracyjnej, jako tej, która najlepiej służy wszechstronnemu i pełnemu rozwojowi wszystkich dzieci. Kształcenie osób niepełnosprawnych określają wytyczne zawarte w międzynarodowych dokumentach takich jak :”Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych” – ONZ 1993r., Deklaracja z Salamanki UNESCO 1994r. i Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 1997r..
Przyjęte przez nas zadania to przede wszystkim przygotowanie:

 • programów nauczania odpowiadających potrzebom dzieci mających różne możliwości i zainteresowania,
 • udzielanie dodatkowej pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w ramach obowiązującego nauczania, a nie realizowania odrębnych programów,
 • powiązanie nauczania z doświadczeniami uczniów i z zagadnieniami praktycznymi,
 • ocenianie postępów uczniów uzależnić od ich indywidualnych możliwości i włączyć ocenę opisową,
 • wyposażyć szkołę we wszystkie możliwe środki techniczne i dydaktyczne, podnosząc tym samym poziom edukacji.

Powyższe zadania realizować będziemy poprzez:

  • dzielenie się z kadrą szkól wprowadzających i realizujących edukację integracyjną wszelkim zdobytymi doświadczeniami w pracy z klasami integracyjnymi oraz z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • gromadzenie i udostępnianie bibliografii dotyczącej – w sposób bezpośredni i pośredni - edukacji integracyjnej,
  • udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a uczącym się w klasach nieintegracyjnych,
  • przygotowanie propozycji konspektów zajęć w klasach integracyjnych,
  • diagnozowanie możliwości i potrzeb dzieci,
  • układanie indywidualnych programów nauczania,
  • układanie programów zajęć rewalidacji indywidualnej i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
  • doboru podręczników,
  • określenia zasad współpracy pomiędzy nauczycielami,
  • informowania o organizacjach i ośrodkach wspomagających osoby niepełnosprawne,
  • rozwiązywania różnorodnych problemów pojawiających się w trakcie pracy.

ORGANIZACJA PRACY

Obszar działania Punktu Konsultacyjnego

Punkt obejmować będzie swym zasięgiem szkoły znajdujące się na terenie dzielnicy Przymorze w zakresie bezpośredniej pracy z dzieckiem. Konsultacji i wsparcia udzielać będziemy każdej potrzebującej osobie.

Kadra
W punkcie pracują następujący specjaliści:

 • nauczyciel wspomagający - koordynator,
 • reedukator,
 • psycholog,
 • rehabilitant,
 • logopeda.

Sposób kontaktu z pracownikami Punktu

Z uwagi na zróżnicowany czas pracy nauczycieli w szkole wstępne informacje o możliwości kontaktu i uzyskaniu pomocy można otrzymać drogą telefoniczną w sekretariacie szkoły.

Indywidualne rozmowy uzgadniane są bezpośrednio ze specjalistą, do którego zainteresowany chce trafić. Szkoły mogą również uzyskać pomoc w postaci przeprowadzenia rady pedagogicznej na temat integracji łącznie z udziałem naszych nauczycieli w zebraniach. Do dyspozycji Punktu Konsultacyjnego oddane zostanie pomieszczenie, w którym odbywać się będą spotkania z rodzicami, nauczycielami, udzielana będzie bezpośrednia pomoc dziecku.

Na koniec każdego roku szkolnego nauczyciel – koordynator przedstawi analizę pracy i propozycje ewaluacji.