INTEGRACJA W SZKOLE

W Szkole Podstawowej nr 44 dzieci niepełnosprawne uczą się już od 20 lat!

Nasza placówka jest do tego dobrze przygotowana, choć nie ustajemy w pracach nad stworzeniem jeszcze lepszych warunków.

Zapewniamy uczniom niepełnosprawnym: podjazdy, windę, toalety wyposażone w poręcze i uchwyty, sala do fizjoterapii.

 Bus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,  dowozi dzieci na zajęcia, a po ich zakończeniu do domu.

 


Główne zalety klas integracyjnych:

-są mało liczne (do 20 uczniów), w tym 3 – 5 dzieci z niepełnosprawnością;

-na zajęciach lekcyjnych obecnych jest zawsze dwóch pedagogów;

-coroczne opracowywanie programów nauczania dostosowanych do możliwości intelektualnych dziecka;

-ścisła współpraca pedagogów;

-różnorodność metod i form pracy na zajęciach.

 

REPORTAŻ Z XIV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ NAUCZANIA I WYCHOWANIA INTEGRACYJNEGO  ZORGANIZOWANEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W GDAŃSKU


 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DO KLASY INTEGRACYJNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W GDAŃSKU

 

W klasie integracyjnej liczba uczniów wynosi od 15 do 20 w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych. Przyjmujemy uczniów o różnej niepełnosprawności z rejonu szkoły i uczniów z poza rejonu na podstawie podania rodziców w sytuacji posiadania wolnych miejsc. Do klasy integracyjnej uczniowie zdrowi zapisywani są na życzenie rodziców.

Do podania ucznia niepełnosprawnego rodzice dołączają orzeczenie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności i zakresie potrzebnej pomocy pedagogicznej i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka. Podania przyjmowane są w terminach ustalonych przez Urząd Miejski w Gdańsku.

 

Ogólne zdania programu integracyjnego w szkole.

  1. Przygotowanie kadry pedagogicznej do podjęcia pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
  2. Zadania edukacyjne w klasach integracyjnych.
  3. Zadania wychowawcze i integrujące dla ogółu społeczności szkolnej.
  4. Przygotowanie systemu oceniania uczniów niepełnosprawnych
  5. Stworzenie szerokiej oferty pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  6. Poprawa bazy, sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby wspomagające

1.

Przygotowanie kadry do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

1.szkolenia rady pedagogicznej – określenie tematyki

2.studia podyplomowe – pedagogika specjalna

3.wyjazdy do placówek integracyjnych- szkoły, przedszkola

4.powołanie komisji ds. nauczania integracyjn. –powołanie przewod.,

  • określenie zadań

5.kursy specjalistyczne

CEN

UG

CPPP MEN Warszawa

 

Dyrektor

 

Instyt.oświatowe

2.

Zadania edukacyjne

1.Indywidualne programy nauczania dla uczniów z upośledzeniem umysł.

2.Modyfikowane ind. Programy wg programów szkolnictwa specjalnego i masowego

3.Indywidualizacja zadań podczas pracy w grupie

4. nauczyciel wspomagający na każdej lekcji

Naucz. przedm. i naucz. wspom. Pedagog

j.w.

Naucz.wspom.

dyrektor

3.

Zadania wychowawcze i integrujące ogół uczniów

1.Prowadzenie wspólnych zajęć muzyki z uczniami szkoły Fundacji “Sprawni Inaczej”

2.Wspólne uroczystości z uczniami Fundacji

3.Udział uczniów niepełnosprawnych w uroczystościach, konkursach i zawodach

4.Uczestnictwo uczniów niepeł. w zajęciach pozalekcyjnych

5.Lekcje wychowawcze na temat tolerancji, pomocy potrzebującym,

wspierania chorego

6.Opieka koleżeńska w świetlicy nad niepełnosprawnymi

7.Wystawy prac uczniów niepełn.

Wicedyrektor

SU

Wychowawcy klas

Opiekunowie kół

Wychowawca

Wych. świetlicy

organizator

4.

Ocenianie uczniów niepełnosprawnych

1.Rada pedagogiczna na temat roli oceny

2.Ustalenie oceny opisowej dla uczniów specjalnej troski

3.Comiesięczne oceny opisowe dla ucznia integrowanego

4.Stworzenie karty osiągnięć szkolnych

Dyrektor CEN

Naucz. przedm. i naucz. wspom.

Wychowawca i naucz. wspomagający

 

Komisja rady pedag. integr.

5.

Pomoc psychologiczno pedagogiczna

1.Dogłębna diagnoza zakresu potrzeb pomocy

2.Eliminowanie niepowodzeń szkolnych -zajęcia rewalidacyjne

-zajęcia reedukacyjne

-zajęcia logopedyczne

3.Stymulowanie psychoruchowego rozwoju

-gimnastyka korekcyjna

-rehabilitacja

4.Korygowanie nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji psychicznych

-zajęcia z psychologiem

-zajęcia socjoterapeutyczne

PPP, pedagog, naucz. wspom.

6.

Baza szkoły

1.Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidz.

2.Modernizacja łazienek

3.Instalacja windy

4.Zakup sprzętu mebl. dostosowanego do potrzeb niesprawnych ruchowo

4.Organizacja sali terapeutycznej

5.Doposażenie zajęć gimnastyki korekcyjnej

6.Stworzenie możliwości zajęć rehabilitacji ruchowej

7.Zakup pomocy specjalistycznych

8.Doposażenie w pomoce klas integracyjnych

9.Wzbogacenie biblioteki szkolnej w pozycje dla dzieci z dysleksją

10.Zaspokajenie indywidualnych potrzeb w sprzęt dla niepełnosprawnych ruchowo

11.doposażenie gabinetów specjalistycznych.

Dyrektor

Rada rodziców

Instytucje wspomagające:

-fundacje

-parafia

-komisja charytatywna

-stowarzyszenia

-prywatni sponsorzy